• head_banner_02.jpg

Habarlar

 • Klapan gurmak üçin dört tab

  Klapan gurmak üçin dört tab

  1. Gyşda gurluşyk wagtynda otrisatel temperaturada gidrstatiki synag.Netijeleri: gidrawliki synag wagtynda turba çalt doňýar, turba doňýar.Çäreler: gyş paslyndan öň we suwy urmak üçin basyş synagyndan soň gidrawlik synagyny geçirmäge synanyşyň ...
  Koprak oka
 • Elektrik we pnewmatik kebelek klapanynyň saýlama şertleri

  Elektrik we pnewmatik kebelek klapanynyň saýlama şertleri

  Elektrik kebelek klapanynyň artykmaçlyklary we ulanylyşy : Elektrik kebelek klapan, gidroelektrostansiýanyň suw howdanyndaky suw akymyny kadalaşdyrmak, akymlary kadalaşdyrmak ýaly köp ulanylýan we köp ugurlary öz içine alýan turbageçiriji akymyny sazlaýjy enjamdyr. senagat ...
  Koprak oka
 • Howa goýberiji klapanyň ulanylyşy we aýratynlyklary bilen tanyşdyryň

  Howa goýberiji klapanyň ulanylyşy we aýratynlyklary bilen tanyşdyryň

  Turbalarda howanyň bölünişini üýtgetmek we optimal netijeliligi we öndürijiligi üpjün etmek üçin döredilen iň soňky önümimiz bolan “Howa goýberiş klapan” -y satuwa çykarýarys.Bu ýokary tizlikli işleýiş klapany, howa jübüsini ýok etmek, howa gulplarynyň öňüni almak we saklamak üçin iň soňky çözgütdir ...
  Koprak oka
 • TWS klapanyndan U şekilli kebelek klapan

  TWS klapanyndan U şekilli kebelek klapan

  U şekilli kebelek klapan, suwuklyklaryň akymyna gözegçilik etmek we sazlamak üçin dürli pudaklarda köplenç ulanylýan klapan görnüşidir.Kauçuk bilen örtülen kebelek klapanlar kategoriýasyna degişlidir we özboluşly dizaýny we işleýşi bilen tanalýar.Bu makala giňişleýin maglumat bermegi maksat edinýär ...
  Koprak oka
 • TWS klapanyndan ýokarlanmaýan baldak derwezesi we ýokary çykýan derwezeli klapan bilen tanyşlyk

  TWS klapanyndan ýokarlanmaýan baldak derwezesi we ýokary çykýan derwezeli klapan bilen tanyşlyk

  Suwuklyklaryň we gazlaryň akymyna gözegçilik edilende we kadalaşdyrylanda, ulanylýan klapan görnüşi netijeli işlemegi üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.Köplenç ulanylýan derwezäniň klapan görnüşi, ýokarlanmaýan baldak klapanlary we ýokarlanýan baldak klapanlary, ikisiniň hem özboluşly aýratynlyklary we artykmaçlyklary bar.Le ...
  Koprak oka
 • Klapan gurmak wagtynda näme etmeli - Jemleýji

  Klapan gurmak wagtynda näme etmeli - Jemleýji

  Bu gün klapan gurnamagyň çäreleri barada gürleşmegi dowam etdirýäris: Taboo 12 Gurlan klapanyň aýratynlyklary we modelleri dizaýn talaplaryna laýyk gelmeýär.Mysal üçin, klapanyň nominal basyşy ulgam synag basyşyndan pesdir;iýmit suw şahasy üçin derwezeli klapan ...
  Koprak oka
 • Lug konsentrik kebelek klapanlary bilen tanyşlyk

  Lug konsentrik kebelek klapanlary bilen tanyşlyk

  Senagat amaly üçin dogry kebelek klapan görnüşini saýlanyňyzda ulgamyň aýratyn talaplaryny göz öňünde tutmak möhümdir.Dürli pudaklarda giňden ulanylýan iki sany umumy kebelek klapan görnüşi, kebelek klapanlary we wafli kebelek klapanlarydyr.Iki klapan öçürildi ...
  Koprak oka
 • Klapan gurmak wagtynda näme etmeli - ikinji bölüm

  Klapan gurmak wagtynda näme etmeli - ikinji bölüm

  Bu gün klapan gurnamagyň çäreleri barada gürleşmegi dowam etdirýäris: Taboo 7 Turbany kebşirlände, turbadan soň nädogry agz merkezi çyzykda däl, jübütde boşluk ýok, galyň diwar turbasy trubkany gysmaýar, ini we beýikligi kebşirlemek gurluşyň talaplaryna laýyk gelmeýär ...
  Koprak oka
 • Klapan gurmak wagtynda näme etmeli - Birinji bölüm

  Klapan gurmak wagtynda näme etmeli - Birinji bölüm

  Klapan himiki kärhanalarda iň köp ýaýran enjam, klapanlary oturtmak aňsat ýaly görünýär, ýöne degişli tehnologiýa laýyk gelmese, howpsuzlyk hadysalaryna sebäp bolar… Taboo 1 negativearamaz temperatura gidrawlik synagynda gyş gurluşygy.Netijeler: sebäbi ...
  Koprak oka
 • TWS Kebelek klapanlarynyň giň ulanylyşy bar

  TWS Kebelek klapanlarynyň giň ulanylyşy bar

  Kebelek klapan, bir turbada oturdylýar, turbada orta aýlanyşyga gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Kebelek klapan ýönekeý gurluş, ýeňil agram, geçiriji enjamyň bölekleri, klapan korpusy, klapan plastinka, klapan baldagy, klapan oturgyjy we ş.m. bilen häsiýetlendirilýär.Şeýle hem ...
  Koprak oka
 • Baglanan kebelek klapanlarynyň bölekleri we artykmaçlyklary

  Baglanan kebelek klapanlarynyň bölekleri we artykmaçlyklary

  Baglanan kebelek klapan, suwuklyklaryň akymyna gözegçilik etmek üçin ulanylýan çärýek öwrümli klapan.Suwuklyklara berk gözegçilik etmegi talap edýän önümçilik programmalarynda köplenç ulanylýar.Klapan baldakda oturdylan demir diskden durýar.Klapan açyk ýagdaýda bolanda, disk d akymyna parallel ...
  Koprak oka
 • TWS klapanyndan goşa plastinka barlag klapany bilen tanyşdyrmak

  TWS klapanyndan goşa plastinka barlag klapany bilen tanyşdyrmak

  Iki gaply barlag klapan diýlip hem bilinýän goşa plastinka barlag klapan, suwuk ýa-da gaz akymynyň öňüni almak üçin dürli pudaklarda giňden ulanylýan barlag klapanydyr.Olaryň dizaýny, bir taraplaýyn akymy üpjün etmäge mümkinçilik berýär we akym tersine öwrülende awtomatiki usulda öçýär we ulgama zeper ýetmeginiň öňüni alýar.Biri ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/16