• head_banner_02.jpg

Habarlar

 • What are the ways of connecting the butterfly valve to the pipeline?

  Kebelek klapanyny turba birikdirmegiň usullary haýsylar?

  Kebelek klapan bilen turbageçirijiniň ýa-da enjamyň arasynda baglanyşyk usulynyň saýlanylmagy dogry ýa-da ýoklugy, turbageçirijiniň klapanynyň işlemeginiň, dammagynyň, dammagynyň we syzmagynyň ähtimallygyna gönüden-göni täsir eder.Adaty klapan birikdiriş usullary şulary öz içine alýar: flanes birikmesi, wafli birikmesi ...
  Koprak oka
 • Introduction of valve sealing materials—TWS Valve

  Vananyň möhürleýji materiallary - TWS klapan

  Klapan möhürleýji material, klapan möhürlemegiň möhüm bölegi.Klapan möhürleýji materiallar näme?Klapan möhürleýji halka materiallarynyň iki kategoriýa bölünýändigini bilýäris: metal we metal däl.Aşakda dürli möhürleýji materiallaryň ulanylyş şertleri, şeýle hem ...
  Koprak oka
 • Installation of common valves—TWS Valve

  Umumy klapanlary gurmak - TWS klapan

  A.Gate klapan gurnamak Derwezäniň klapany, derwezäniň klapany diýlip hem atlandyrylýar, açylyşyna we ýapylmagyna gözegçilik etmek üçin derwezäni ulanýan we turbageçirijiniň akymyny sazlaýan we kesiş bölümini üýtgedip turbany açýar we ýapýar.Derwezäniň klapanlary köplenç doly açylýan ýa-da doly ýapylýan turbalar üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • New development of valves under carbon capture and carbon storage

  Uglerod almak we uglerod saklamak astynda klapanlaryň täze ösüşi

  “Ikitaraplaýyn uglerod” strategiýasy bilen köp pudaklarda energiýa tygşytlamak we uglerodyň azalmagy üçin has düşnükli ýol emele geldi.Uglerodyň bitaraplygynyň durmuşa geçirilmegi CCUS tehnologiýasynyň ulanylmagy bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.CCUS tehnologiýasynyň aýratyn ulanylyşy awtoulag ...
  Koprak oka
 • The difference between OS&Y gate valve and NRS gate valve

  OS&Y derwezeli klapan bilen NRS derwezeli klapanyň arasyndaky tapawut

  1.NRS derwezeli klapanyň baldagy klapan korpusynda bolsa, OS&Y derwezeli klapanyň baldagy açylýar.2. OS&Y derwezesi klapan, klapan baldagy bilen ruluň arasyndaky sapak geçirijisi bilen hereket edýär we şeýlelik bilen derwezäniň ýokary galmagyna we ýykylmagyna itergi berýär.NRS derwezesi klapan ...
  Koprak oka
 • Difference Between Wafer and Lug Type Butterfly Valve

  Wafer bilen Lug görnüşiniň kebelek klapanynyň arasyndaky tapawut

  Kebelek klapan, turbageçirijide önümiň akymyna gözegçilik edýän çärýek öwrümli klapanyň bir görnüşidir.Kebelek klapanlary adatça iki görnüşe bölünýär: lug we wafer stili.Bu mehaniki komponentler çalşylmaýar we aýratyn artykmaçlyklary we amalyýetleri bar.Follo ...
  Koprak oka
 • Umumy klapanlaryň tanyşdyrylyşy

  Klapanlaryň köp görnüşi we çylşyrymly görnüşleri bar, esasan derwezeli klapanlar, obeer şary klapanlary, gazma klapanlary, kebelek klapanlary, wilka klapanlary, top klapanlary, elektrik klapanlary, diafragma klapanlary, barlag klapanlary, howpsuzlyk klapanlary, basyşy azaldýan klapanlar, bug duzaklary we adatdan daşary ýagdaýlar ýapyk klapanlar we ş.m.
  Koprak oka
 • Vanany saýlamagyň esasy nokatlary - TWS klapan

  1. Enjamda ýa-da enjamda klapanyň maksadyny aýdyňlaşdyryň, klapanyň iş şertlerini kesgitläň: ulanylýan gurşawyň tebigaty, iş basyşy, iş temperaturasy we dolandyryş usuly.2. Vananyň görnüşini dogry saýlaň, klapan görnüşini dogry saýlamak öňünden ...
  Koprak oka
 • Kebelek klapan gurmak, ulanmak we hyzmat etmek boýunça görkezmeler - TWS klapan

  1. Gurmakdan ozal, kebelek klapanynyň nyşanynyň we şahadatnamasynyň ulanylyş talaplaryna laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlamaly we barlanandan soň arassalanmaly.2. Kebelek klapany enjam turbageçirijisinde islendik ýerde gurup bolýar, ýöne geçiriji bar bolsa ...
  Koprak oka
 • Obeer şaryny saýlamagyň usuly - TWS klapan

  Obeer şary klapanlary giňden ulanylýar we köp görnüşi bar.Esasy görnüşleri: globus klapanlary, flanes globus klapanlary, iç ýüplük globus klapanlary, poslamaýan polat globus klapanlary, DC globus klapanlary, iňňe globus klapanlary, Y şekilli globus klapanlary, burç globus klapanlary we ş.m. globus klapan, ýylylygy goraýjy globus. ..
  Koprak oka
 • Kebelek klapanlarynyň we derwezeli klapanlaryň umumy ýalňyşlyklary we öňüni alyş çäreleri

  Klapan belli bir iş wagtynyň dowamynda berlen funksional talaplary yzygiderli saklaýar we ýerine ýetirýär we görkezilen parametr bahasyny görkezilen aralykda saklamagyň ýerine ýetirilişine şowsuzlyk diýilýär.Vananyň işleýşi zaýalananda, näsazlyk bolar wi ...
  Koprak oka
 • Obeer şary klapanlary we derwezeli klapanlar garylyp bilermi?

  Obeer şary klapanlary, derwezeli klapanlar, kebelek klapanlary, barlag klapanlary we top klapanlary häzirki wagtda dürli turba ulgamlarynda aýrylmaz dolandyryş komponentleri.Her bir klapan daşky görnüşi, gurluşy we hatda işleýşi boýunça tapawutlanýar.Şeýle-de bolsa, obeer şarynyň klapany bilen derwezäniň klapanynyň käbir meňzeşlikleri bar ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5