Suw üçin bahalardaky täze standartlary kesgitlemek

Esasy önümler

 • DC seriýaly flanes eksantrik kebelek klapan

  DC seriýaly flanes eksantrik kebelek klapan

  Düşündiriş: DC seriýaly flanesli eksantrik kebelek klapan polo positiveitel saklanylýan çydamly disk möhürini ýa-da bedeniň aýrylmaz oturgyjyny öz içine alýar.Vananyň üç sany özboluşly aýratynlygy bar: az agram, has güýç we pes tork.Aýratynlyk: 1. Ekssentrik hereket, klapan ömrüni uzaldýan iş wagtynda tork we oturgyç aragatnaşygyny azaldar 2. Işletmek / öçürmek we modulirlemek hyzmaty üçin amatly.3. Ululygyna we zeperine baglylykda oturgyç meýdançada we käbir ýagdaýlarda daşyndan bejerilip bilner ...

 • UD seriýasy ýumşak ýeňli kebelek klapan

  UD seriýasy ýumşak ýeňli kebelek klapan

  UD seriýaly ýumşak ýeňli oturgyç kebelek klapan, flanesli Wafer nagşy, ýüzbe-ýüz EN558-1 20 seriýaly wafli görnüşi.Aýratynlyklary: 1. Düzediş deşikleri, gurnama wagtynda standart, aňsat düzediş boýunça flanesde ýasalýar.2. Ulanylýan bolt ýa-da bir taraply bolt.Aňsat çalyşmak we hyzmat etmek.3. softumşak ýeňli oturgyç bedeni metbugatdan üzňeleşdirip biler.Önümiň işleýiş görkezmesi 1. Turbanyň flanes standartlary kebelek klapan standartlaryna laýyk gelmelidir;kebşirlemegi maslahat beriň ...

 • YD seriýaly Wafer kebelek klapan

  YD seriýaly Wafer kebelek klapan

  Düşündiriş: YD Series Wafer kebelek klapan flanes baglanyşygy ähliumumy standart, tutawajyň materialy alýuminidir; dürli orta turbalarda akymy kesmek ýa-da kadalaşdyrmak üçin enjam hökmünde ulanylyp bilner.Disk we möhür oturgyjynyň dürli materiallaryny saýlamak, şeýle hem disk bilen baldagyň arasyndaky baglanyşyksyz baglanyşyk arkaly, klapan desulfurizasiýa wakuumy, deňiz suwuny süýjediji ýaly has erbet şertlerde ulanylyp bilner.Aýratynlyk: 1. Ululygy kiçi we agramy ýeňil we ...

 • MD Series Lug kebelek klapan

  MD Series Lug kebelek klapan

  Düşündiriş: MD Series Lug görnüşli kebelek klapan aşaky turbageçirijileri we enjamlary onlaýn abatlamaga mümkinçilik berýär we turbanyň ujuna gaz çykaryjy klapan hökmünde gurnalyp bilner.Baglanan korpusyň deňleşdiriş aýratynlyklary turbageçiriji flanesleriň arasynda aňsat gurnamaga mümkinçilik berýär.turbanyň ujuna hakyky gurnama çykdajylaryny tygşytlamak mümkin.Aýratynlyk: 1. Ululygy kiçi we agramy ýeňil we aňsat hyzmat.Gerek ýerinde gurnap bolýar.2. pleönekeý, ykjam gurluş, çalt 90 dereje işleme 3. Disk h ...

 • EZ Series Resilient oturan NRS derwezeli klapan

  EZ Series Resilient oturan NRS derwezeli klapan

  Описание: EZ Series Çydamly oturýan NRS derwezeli klapan, derwezeli klapan we ýokarlanmaýan baldak görnüşidir we suw we bitarap suwuklyklar (lagym) bilen ulanmak üçin amatly.Aýratynlyk: -Mokarky möhüri bir setir çalyşmak: Ansat gurnamak we tehniki hyzmat.- Integral kauçuk örtükli disk: Süýümli demir çarçuwaly iş, ýokary öndürijilikli rezin bilen ýylylyk bilen örtülen.Gaty möhüriň we posuň öňüni almak.- Bitewi bürünç hozy: castörite guýma prosesi arkaly.bürünç baldagy birleşdirildi ...

 • Flanesli akymyň öňüni alyjy

  Flanesli akymyň öňüni alyjy

  Düşündiriş: Birneme garşylyk Yza gaýdyp gelmeýän akymyň öňüni alyjy (Flanes görnüşi) TWS-DFQ4TX-10 / 16Q-D - kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen, esasan şäher bölümlerinden umumy lagym desgalaryna suw üpjünçiligi üçin ulanylýan suw gözegçiligi kombinasiýasydyr. suw akymynyň diňe bir taraply bolmagy üçin turbageçirijiniň basyşyny çäklendiriň.Onuň wezipesi, akymyň hapalanmagynyň öňüni almak üçin turbageçirijiniň orta akymynyň ýa-da islendik sifon akymynyň öňüni almakdyr.Aýratynlyklary: 1. Bilelikdäki ...

 • TWS Flanes statiki deňagramlylyk klapan

  TWS Flanes statiki deňagramlylyk klapan

  Düşündiriş: TWS flanesli statiki deňagramlylyk klapan, HVAC programmasynda suw geçirijiler ulgamynyň takyk akymyny kadalaşdyrmak üçin ulanylýan esasy gidrawlik balans önümidir, tutuş suw ulgamy boýunça statiki gidrawliki deňagramlylygy üpjün etmek üçin.Bu seriýa, her bir terminal enjamynyň we turbageçirijiniň hakyky akymyny, akym ölçeýji kompýuter bilen saýt komissiýasy tarapyndan ulgamyň başlangyç işe giriziş tapgyrynda dizaýn akymyna laýyklykda üpjün edip biler.Bu seriýa esasy turbalarda, şaha turbalarynda we terminal eq ...

 • TWS Howa goýberiji klapan

  TWS Howa goýberiji klapan

  Düşündiriş: Birleşdirilen ýokary tizlikli howa çykaryjy klapan, ýokary basyşly diafragma howa klapanynyň iki bölegi we pes basyşly giriş we işleýiş klapany bilen birleşdirilip, işleýiş we kabul ediş funksiýalary bar.Pressureokary basyşly diafragma howa çykaryjy klapan, turbanyň basyşy astynda turbada toplanan az mukdarda awtomatiki usulda boşadylýar.Pes basyşly kabul ediş we işleýiş klapany, boş turba suw bilen doldurylanda diňe turbadaky howany çykaryp bilmez, ...

 • 02
 • 01
 • 9jpg

Deňiz suwuny süýjediji üçin ýörite kebelek klapanOrta akym bölegi, deňiz suwuny süýjediji pudagyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli iş şertlerine laýyklykda täze ýörite örtükleri we materiallary kabul edýär.

 

Pressureokary basyşly ýumşak möhürlenen merkezi kebelek klapanýokary basyşly suw geçirijileriniň, beýik binalarda we beýleki iş şertlerinde suw üpjünçiligi we zeýkeşleriň zerurlyklaryny kanagatlandyrýar we ýokary basyşa garşylyk, pes akym garşylygy we ş.m. aýratynlyklaryna eýe.

 

Desulfurizasiýa flanes / wafer merkezi kebelek klapanlaryflýu gazynyň kükürdi we beýleki şuňa meňzeş iş şertlerinde giňden ulanylýar.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin iş şertlerine görä saýlanan ygtybarly we ygtybarly materiallar.

GYSGAÇA SÖ .GI, YNANMAK TWS

Biz hakda

 • kompaniýa01
 • kompaniýa03
 • kompaniýa02

Gysgaça düşündiriş :

1997-nji ýylda tapylan Tianjin Tanggu Water-Seal Valve Co., Ltd. Tianjin, Jinnan, Tianjin, Gegu şäherçesindäki beýleki adamlar. Indi Hytaýyň suw dolandyryş klapan önümlerini we önüm çözgütlerini üpjün edijileriniň birine öwrüldik. Mundan başga-da, özümiziň “TWS” markalarymyzy döretdik.

TWS BARADA KÖP BILIP BOLUN

Wakalar we habarlar

 • Klapan gurmak üçin dört tab

  1. Gyşda gurluşyk wagtynda otrisatel temperaturada gidrstatiki synag.Netijeleri: gidrawliki synag wagtynda turba çalt doňýar, turba doňýar.Çäreler: gyş paslyndan öň we suwy urmak üçin basyş synagyndan soň gidrawlik synagyny geçirmäge synanyşyň ...

 • Elektrik we pnewmatik kebelek klapanynyň saýlama şertleri

  Elektrik kebelek klapanynyň artykmaçlyklary we ulanylyşy : Elektrik kebelek klapan, gidroelektrostansiýanyň suw howdanyndaky suw akymyny kadalaşdyrmak, akymlary kadalaşdyrmak ýaly köp ulanylýan we köp ugurlary öz içine alýan turbageçiriji akymyny sazlaýjy enjamdyr. senagat ...

 • Howa goýberiji klapanyň ulanylyşy we aýratynlyklary bilen tanyşdyryň

  Turbalarda howanyň bölünişini üýtgetmek we optimal netijeliligi we öndürijiligi üpjün etmek üçin döredilen iň soňky önümimiz bolan “Howa goýberiş klapan” -y satuwa çykarýarys.Bu ýokary tizlikli işleýiş klapany, howa jübüsini ýok etmek, howa gulplarynyň öňüni almak we saklamak üçin iň soňky çözgütdir ...

 • TWS klapanyndan U şekilli kebelek klapan

  U şekilli kebelek klapan, suwuklyklaryň akymyna gözegçilik etmek we sazlamak üçin dürli pudaklarda köplenç ulanylýan klapan görnüşidir.Kauçuk bilen örtülen kebelek klapanlar kategoriýasyna degişlidir we özboluşly dizaýny we işleýşi bilen tanalýar.Bu makala giňişleýin maglumat bermegi maksat edinýär ...

 • TWS klapanyndan ýokarlanmaýan baldak derwezesi we ýokary çykýan derwezeli klapan bilen tanyşlyk

  Suwuklyklaryň we gazlaryň akymyna gözegçilik edilende we kadalaşdyrylanda, ulanylýan klapan görnüşi netijeli işlemegi üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.Köplenç ulanylýan derwezäniň klapan görnüşi, ýokarlanmaýan baldak klapanlary we ýokarlanýan baldak klapanlary, ikisiniň hem özboluşly aýratynlyklary we artykmaçlyklary bar.Le ...