Suw üçin bahalardaky täze standartlary kesgitlemek

Esasy önümler

 • DC Series flanged eccentric butterfly valve

  DC seriýaly flanes eksantrik kebelek klapan

  Düşündiriş: DC seriýaly flanesli eksantrik kebelek klapan polo positiveitel saklanylýan çydamly disk möhürini ýa-da bedeniň aýrylmaz oturgyjyny öz içine alýar.Vananyň üç sany özboluşly aýratynlygy bar: az agram, has güýçli we pes tork.Aýratynlyk: 1. Ekssentrik hereket, klapan ömrüni uzaldýan iş wagtynda tork we oturgyç aragatnaşygyny peseldýär 2. Işletmek / öçürmek we modulirlemek üçin amatly.3. Ululygyna we zaýalanmagyna görä oturgyç meýdançada we käbir ýagdaýlarda daşyndan bejerilip bilner ...

 • UD Series soft sleeve seated butterfly valve

  UD seriýasy ýumşak ýeňli oturgyç kebelek klapan

  UD seriýaly ýumşak ýeňli oturgyçly kebelek klapan, flanesler bilen Wafer nagşy, ýüzbe-ýüz EN558-1 20 seriýaly wafli görnüşi.Aýratynlyklary: 1.Gurmak wagtynda deşikleri standart, adaty düzedişlere görä flanesde ýasaýarlar.2. Ulanylýan bolt ýa-da bir taraply bolt.Aňsat çalyşmak we hyzmat etmek.3. softumşak ýeňli oturgyç bedeni metbugatdan üzňeleşdirip biler.Önümiň işleýiş görkezmesi 1. Turbanyň flanes standartlary kebelek klapan standartlaryna laýyk gelmelidir;kebşirlemegi ulanmagy maslahat beriň ...

 • YD Series Wafer butterfly valve

  YD seriýaly Wafer kebelek klapan

  Düşündiriş: YD Series Wafer kebelek klapan flanes baglanyşygy ähliumumy standart, tutawajyň materialy alýuminidir; dürli orta turbalarda akymy kesmek ýa-da sazlamak üçin enjam hökmünde ulanylyp bilner.Diskiň we möhürli oturgyjyň dürli materiallaryny saýlamak, şeýle hem disk bilen baldagyň arasyndaky baglanyşyksyz baglanyşyk arkaly, klapan desulfurizasiýa wakuumy, deňiz suwuny süýjediji ýaly has erbet şertlerde ulanylyp bilner.Aýratynlyk: 1. Ululygy kiçi we agramy ýeňil we ...

 • MD Series Lug butterfly valve

  MD Series Lug kebelek klapan

  Düşündiriş: MD Series Lug görnüşli kebelek klapan aşaky turbageçirijileri we enjamlary onlaýn abatlamaga mümkinçilik berýär we turbanyň ujuna tükenik klapany hökmünde gurnalyp bilner.Baglanan korpusyň deňleşdiriş aýratynlyklary turbageçiriji flanesleriň arasynda aňsat gurnamaga mümkinçilik berýär.Turbanyň ujuna hakyky gurnama çykdajylaryny tygşytlamak mümkin.Aýratynlyklary: 1. Ululygy kiçi we agramy ýeňil we aňsat hyzmat.Gerek ýerinde gurnap bolýar.2. pleönekeý, ykjam gurluş, çalt 90 dereje işleme 3. Disk h ...

 • EZ Series Resilient seated NRS gate valve

  EZ Series Resilient oturan NRS derwezeli klapan

  Düşündiriş: EZ Series Çydamly oturgyçly NRS derwezesi klapan, derwezeli klapan we ýokarlanmaýan baldak görnüşi we suw we bitarap suwuklyklar (lagym) bilen ulanmak üçin amatly.Aýratynlyk: -Mokarky möhüri bir setir çalyşmak: Ansat gurnamak we tehniki hyzmat.- Integral kauçuk örtükli disk: Süýümli demir çarçuwaly iş, ýokary öndürijilikli rezin bilen termal örtükli.Berk möhüriň we posuň öňüni almak.- Bitewi bürünç hozy: castörite guýma prosesi arkaly.bürünç baldagy birleşdirildi ...

 • Flanged Backflow Preventer

  Flanesli akymyň öňüni alyjy

  Düşündiriş: Sähelçe garşylyk Yza gaýdyp gelmeýän akymyň öňüni alyjy (Flanes görnüşi) TWS-DFQ4TX-10 / 16Q-D - kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen, esasan şäher bölüminden umumy lagym desgalaryna suw üpjünçiligi üçin ulanylýan suw gözegçiligi enjamy. suw akymynyň diňe bir taraply bolmagy üçin turbageçirijiniň basyşyny çäklendiriň.Onuň wezipesi, akymyň hapalanmagynyň öňüni almak üçin turbageçirijiniň orta akymynyň ýa-da sifonyň yzyna gaýdyp gelmeginiň öňüni almakdyr.Aýratynlyklary: 1. Bilelikdäki ...

 • TWS Flanged static balancing valve

  TWS Flanes statiki deňagramlylyk klapan

  Düşündiriş: TWS Flanesli statiki deňagramlylyk klapan, suw ulgamynyň ähli ýerinde statiki gidrawlik deňagramlylygy üpjün etmek üçin HVAC amaly ulgamynda suw geçirijiler ulgamyny takyk kadalaşdyrmak üçin ulanylýan esasy gidrawlik balans önümidir.Bu seriýa, her bir terminaly enjamyň we turbageçirijiniň akym akymyny ölçeýän kompýuter bilen saýt komissiýasy tarapyndan deslapky işe giriziş tapgyrynda dizaýn akymyna laýyk gelýän akymyny üpjün edip biler.Bu seriýa esasy turbalarda, şaha turbalarynda we terminaly eq-de giňden ulanylýar ...

 • TWS Air release valve

  TWS Howa goýberiji klapan

  Düşündiriş: compokary tizlikli howa çykaryjy klapan ýokary basyşly diafragma howa klapanynyň iki bölegi we pes basyşly giriş we işleýiş klapany bilen birleşdirilip, işleýiş we kabul ediş funksiýalary bar.Pressureokary basyşly diafragma howa çykaryjy klapan, turbanyň basyşy astynda turbada ýygnanan az mukdarda awtomatiki usulda boşadylýar.Pes basyşly kabul ediş we işleýiş klapany, boş turba suw bilen doldurylanda diňe turbadaky howany çykaryp bilmez, ...

 • 02
 • 01
 • 9jpg

Deňiz suwuny süýjediji üçin ýörite kebelek klapanOrta akym bölegi, deňiz suwuny süýjediji pudagyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli iş şertlerine laýyklykda täze ýörite örtükleri we materiallary kabul edýär.

 

Pressureokary basyşly ýumşak möhürlenen merkezi kebelek klapanbelent binalarda we beýleki iş şertlerinde ýokary basyşly suw geçirijileriniň, suw üpjünçiliginiň we zeýkeşleriň zerurlyklaryny kanagatlandyrýar we ýokary basyşa garşylyk, pes akym garşylygy we ş.m.

 

Desulfurizasiýa flanes / wafer merkezi kebelek klapanlaryflýu gazynyň kükürdi we beýleki şuňa meňzeş iş şertlerinde giňden ulanylýar.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin iş şertlerine görä saýlanan ygtybarly we ygtybarly materiallar.

GYSGAÇA SAYLASY ,, Ynamly TWS

Biz hakda

 • company01
 • company03
 • company02

Gysgaça düşündiriş :

1997-nji ýylda tapylan Tianjin Tanggu Water-Seal Valve Co., Ltd. Týanjin, Jinnan, Gegu şäherçesindäki Týanjin. Indi suw dolandyryş klapan önümlerini we önüm çözgütlerini Hytaýyň öňdebaryjy üpjün edijileriniň birine öwrüldik. Mundan başga-da, özümiziň “TWS” markalarymyzy gurduk.

TWS BARADA KÖP BILIP BOLUN

Wakalar we habarlar

 • Kebelek klapanyny turba birikdirmegiň usullary haýsylar?

  Kebelek klapan bilen turbageçirijiniň ýa-da enjamyň arasynda baglanyşyk usulynyň saýlanylmagy dogry ýa-da ýoklugy, turbageçirijiniň klapanynyň işlemeginiň, dammagynyň, dammagynyň we syzmagynyň ähtimallygyna gönüden-göni täsir eder.Adaty klapan birikdiriş usullary şulary öz içine alýar: flanes birikmesi, wafli birikmesi ...

 • Vananyň möhürleýji materiallary - TWS klapan

  Klapan möhürleýji material, klapan möhürlemegiň möhüm bölegi.Klapan möhürleýji materiallar näme?Klapan möhürleýji halka materiallarynyň iki kategoriýa bölünýändigini bilýäris: metal we metal däl.Aşakda dürli möhürleýji materiallaryň ulanylyş şertleri, şeýle hem ...

 • Umumy klapanlary gurmak - TWS klapan

  A.Gate klapan gurnamak Derwezäniň klapany, derwezäniň klapany diýlip hem atlandyrylýar, açylyşyna we ýapylmagyna gözegçilik etmek üçin derwezäni ulanýan we turbageçirijiniň akymyny sazlaýan we kesiş bölümini üýtgedip turbany açýar we ýapýar.Derwezäniň klapanlary köplenç doly açylýan ýa-da doly ýapylýan turbalar üçin ulanylýar ...

 • Uglerod almak we uglerod saklamak astynda klapanlaryň täze ösüşi

  “Ikitaraplaýyn uglerod” strategiýasy bilen köp pudaklarda energiýa tygşytlamak we uglerodyň azalmagy üçin has düşnükli ýol emele geldi.Uglerodyň bitaraplygynyň durmuşa geçirilmegi CCUS tehnologiýasynyň ulanylmagy bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.CCUS tehnologiýasynyň aýratyn ulanylyşy awtoulag ...

 • OS&Y derwezeli klapan bilen NRS derwezeli klapanyň arasyndaky tapawut

  1.NRS derwezeli klapanyň baldagy klapan korpusynda bolsa, OS&Y derwezeli klapanyň baldagy açylýar.2. OS&Y derwezesi klapan, klapan baldagy bilen ruluň arasyndaky sapak geçirijisi bilen hereket edýär we şeýlelik bilen derwezäniň ýokary galmagyna we ýykylmagyna itergi berýär.NRS derwezesi klapan ...