• head_banner_02.jpg

Umumy klapanlary gurmak - TWS klapan

A.Derwezeli klapan gurmak

Derwezäniň klapany, derwezäniň klapany diýlip hem atlandyrylýar, açylyşyna we ýapylmagyna gözegçilik etmek üçin derwezäni ulanýan we turbageçirijiniň akymyny sazlaýan we kesiş bölümini üýtgedip turbany açýan we ýapýan klapan.Derwezäniň klapanlary esasan suwuk gurşawy doly açýan ýa-da doly ýapýan turbalar üçin ulanylýar.Derwezäniň klapanyny gurnamagyň adatça ugrukdyryjy talaplary ýok, ýöne ony agdaryp bolmaýar.

 

B.Gurnamakobeer şary klapan

Obeer şary klapan, açylyşyna we ýapylmagyna gözegçilik etmek üçin klapan diskini ulanýan klapan.Klapan diski bilen klapan oturgyjynyň arasyndaky boşlugy üýtgedip, ýagny kanal bölüminiň ululygyny üýtgedip, orta akymy sazlaň ýa-da orta geçişi kesiň.Öçürilen klapan gurlanda, suwuklygyň akym ugruna üns berilmelidir.

Obeer şary klapany gurlanda berjaý edilmeli ýörelge, turbadaky suwuklygyň klapan deşiginden aşakdan ýokara geçmegi, adatça “pes we ýokary” diýlip atlandyrylýar we ony yza gurnamaga rugsat berilmeýär.

 

C.Barlag klapanyny gurmak

Vanany barlaň, barlag klapan we bir taraplaýyn klapan diýlip hem atlandyrylýar, klapanyň öň we arka aralygyndaky basyş tapawudynyň täsiri astynda awtomatiki açylýan we ýapylýan klapan.Onuň wezipesi, orta akymy diňe bir tarapa öwürmek we serişdäniň ters tarapa gaýdyp gelmeginiň öňüni almakdyr.Dürli gurluşlaryna görä,klapanlary barlaň göteriş görnüşini, swing görnüşini we kebelek wafli görnüşini öz içine alýar.Lift barlag klapan keseligine we dikligine bölünýär.Gurlandaklapan barlaň, gurşawyň akym ugruna hem üns berilmelidir we tersine gurup bolmaz.

 

D.Basyşy peseldýän klapan gurmak

Basyşy azaldýan klapan, düzediş arkaly giriş basyşyny belli bir zerur rozetka basyşyna çenli peseldýän we çykyş basyşyny awtomatiki saklamak üçin gurşawyň energiýasyna bil baglaýan klapan.

1. Dikligine oturdylan basyşy peseldýän klapan topary, adatça, ýerden laýyk beýiklikde diwaryň üstünde goýulýar;Gorizontal gurnalan basyşy peseldýän klapan topary, adatça hemişelik işleýän platformada gurulýar.

2. Goýma polat iki sany dolandyryş klapanynyň daşyndaky diwara ýüklenýär (adatça obeer şary klapanlary üçin ulanylýar), we aýlaw turbasy hem tekizlemek we tekizlemek üçin ýaýyň üstünde saklanýar.

3. Basyşy azaldýan klapan keseligine turbada dik oturdylmaly we meýilli bolmaly däl.Vananyň göwresindäki ok orta akymyň ugruny görkezmelidir we yza çekilmeli däldir.

4. obeer şarynyň klapanlary we ýokary we pes basyşly basyş ölçegleri, klapandan öň we soň basyş üýtgemelerini synlamak üçin iki tarapa oturdylmalydyr.Basyşy azaldýan klapanyň arkasyndaky turbanyň diametri, klapanyň öňündäki giriş turbasynyň diametrinden 2 # -3 # uly bolmaly we tehniki hyzmat etmek üçin aýlaw turbasy oturdylmalydyr.

5. Membrananyň basyşyny azaldýan klapanyň deňleşdiriji turbasy pes basyş turbasyna birikdirilmelidir.Pes basyşly turbageçirijiler ulgamyň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin howpsuzlyk klapanlary bilen enjamlaşdyrylmalydyr.

6. Bug dekompressiýasy üçin ulanylanda, zeýkeş turbasy goýulmalydyr.Has ýokary arassalanmagy talap edýän turbageçiriji ulgamlar üçin basyşy peseldýän klapandan öň süzgüç gurulmalydyr.

7. Basyşy azaldýan klapan topary gurlandan soň, basyşy azaldýan klapan we howpsuzlyk klapany basyş synagyndan geçmeli, dizaýn talaplaryna laýyklykda gyzdyrylmaly we sazlanan bellik edilmeli.

8. Basyşy azaldýan klapan ýuwlanda, basyş reduktorynyň giriş klapanyny ýapyň we ýuwmak üçin ýuwulýan klapany açyň.

 

E.Duzak gurmak

Bug duzagynyň esasy wezipesi, kondensirlenen suwy, howany we kömürturşy gazyny bug ulgamyna gysga wagtda çykarmak;şol bir wagtyň özünde, bugyň syzmagynyň iň ýokary derejede awtomatiki öňüni alyp biler.Duzaklaryň köp görnüşi bar, hersinde dürli öndürijilik bar.

1. Öçürilen klapanlar (ýapylýan klapanlar) öňünden we soňundan, kondensirlenen suwdaky hapalaryň duzagyň öňüni almazlygy üçin duzak bilen öňdäki ýapyk klapanyň arasynda süzgüç goýulmalydyr.

2. Bug duzagynyň kadaly işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlamak üçin bug duzagy bilen yzky ýapyk klapanyň arasynda gözleg turbasy oturdylmalydyr.Barlag turbasy açylanda köp mukdarda bug çyksa, bug duzagynyň döwülendigini we abatlanmalydygyny aňladýar.

3. Aýlanyp geçýän turbany gurmagyň maksady, işe başlanda köp mukdarda kondensirlenen suwy çykarmak we duzagyň drena load ýüküni azaltmak.

4. duzak ýyladyş enjamlarynyň kondensirlenen suwuny akdyrmak üçin ulanylanda, ýyladyş enjamlarynyň aşaky böleginde oturdylmalydyr, şonuň üçin kondensat turbasy suwuň saklanmazlygy üçin bug duzagyna dikligine gaýtarylar. ýyladyş enjamlary.

5. Gurmak ýeri mümkin boldugyça zeýkeş nokadyna ýakyn bolmaly.Aralyk gaty uzak bolsa, duzagyň öňündäki inçe turbada howa ýa-da bug ýygnanar.

6. Bug turbasynyň keseligine turbageçiriji gaty uzyn bolanda, zeýkeş meselesini göz öňünde tutmaly.

 

F.Howpsuzlyk klapanyny gurmak

Howpsuzlyk klapan, açylýan we ýapylýan bölekler daşarky güýçleriň täsiri astynda adaty ýapyk ýagdaýda.Enjamdaky ýa-da turbadaky gurşawyň basyşy görkezilen bahadan ýokary göterilende, turbadaky ýa-da enjamdaky orta basyşyň görkezilen bahadan ýokary bolmazlygy üçin serişdäni ulgamyň daşyna çykarýar..

1. Gurmakdan ozal önümi laýyklyk şahadatnamasynyň bardygyny ýa-da önümiň gollanmasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin zawoddan çykanyňyzda hemişelik basyşy anyklamak üçin önümi üns bilen barlamaly.

2. Howpsuzlyk klapany gözden geçirmek we hyzmat etmek üçin platforma mümkin boldugyça ýakyn ýerleşdirilmelidir.

3. Howpsuzlyk klapany dikligine oturdylmaly, gurşaw aşakdan ýokara çykmaly we klapan baldagynyň dikligine barlanmaly.

4. Adaty ýagdaýlarda, ýapyk klapanlary howpsuzlygy we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin howpsuzlyk klapanyndan öň we soň goýup bolmaýar.

5. Howpsuzlyk klapan basyşyny ýeňilleşdirmek: gurşaw suwuk bolanda, adatça turbageçirijä ýa-da ýapyk sistema zyňylýar;gurşaw gaz bolanda, köplenç açyk atmosfera zyňylýar;

6. Nebit we gaz serişdesi, adatça, atmosfera zyňylyp bilner we howpsuzlyk klapan şemaly turbanyň rozetkasy iň ýokary gurluşlardan 3 m beýik bolmaly, ýöne howpsuzlygy üpjün etmek üçin aşakdaky şertler ýapyk ulgamda goýberilmelidir.

7. Ilat turbasynyň diametri iň bolmanda klapanyň giriş turbasynyň diametrine deň bolmaly;çykaryjy turbanyň diametri klapan rozetkasynyň diametrinden kiçi bolmaly däldir we çykaryjy turbany açyk meýdana eltmeli we tirsek bilen gurmaly, şonuň üçin turbanyň rozetkasy howpsuz bir ýere öwrüler.

8. Howpsuzlyk klapany gurlanda, howpsuzlyk klapany bilen enjamyň we turbageçirijiniň arasyndaky baglanyşyk kebşirleýiş açylanda, açylyş diametri howpsuzlyk klapanynyň nominal diametri bilen deň bolmaly.


Iş wagty: Iýun-10-2022