• head_banner_02.jpg

Uglerod almak we uglerod saklamak astynda klapanlaryň täze ösüşi

“Ikitaraplaýyn uglerod” strategiýasy bilen köp pudaklarda energiýa tygşytlamak we uglerodyň azalmagy üçin has düşnükli ýol emele geldi.Uglerodyň bitaraplygynyň durmuşa geçirilmegi CCUS tehnologiýasynyň ulanylmagy bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.CCUS tehnologiýasynyň aýratyn ulanylyşy uglerodyň tutulmagyny, uglerodyň ulanylmagyny we saklanyşyny we ş.m. öz içine alýar.Baglanyşykly pudaklaryň we amalyýetleriň nukdaýnazaryndan, geljekdäki ösüş Geljegi biziň ünsümize mynasypdyrklapansenagaty.

1.CCUS düşünjesi we önümçilik zynjyry

A.CCUS düşünjesi
CCUS köp adam üçin nätanyş ýa-da hatda nätanyş bolup biler.Şonuň üçin, CCUS-nyň klapan pudagyna edýän täsirine düşünmezden ozal, CCUS hakda bilelikde öwreneliň.CCUS iňlis diliniň gysgaldylyşydyr (Uglerodyň tutulmagy, ulanylyşy we saklanylyşy)

B.CCUS önümçilik zynjyry.
CCUS senagat zynjyrynyň hemmesi esasan bäş baglanyşykdan durýar: zyňyndy çeşmesi, ele almak, daşamak, ulanmak we saklamak we önümler.Tutmak, daşamak, ulanmak we saklamagyň üç baglanyşygy klapan pudagy bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.

2. CCUS-yň täsiriklapansenagaty
Uglerodyň bitaraplygy sebäpli, nebithimiýa, ýylylyk energiýasy, polat, sement, çaphana we klapan senagatynyň beýleki pudaklarynda uglerodyň saklanmagy we uglerod saklanyşy kem-kemden artar we dürli aýratynlyklary görkezer.Senagatyň peýdalary ýuwaş-ýuwaşdan çykar we degişli ösüşlere üns bermelidiris.Aşakdaky bäş pudakda klapanlara bolan isleg ep-esli artar.

A. Nebit-himiýa pudagynyň islegi ilkinji bolup ünsi çekdi
2030-njy ýylda ýurdumyň nebithimiýa zyňyndylaryny azaltmak isleginiň takmynan 50 million tonna barabar boljakdygy we 2040-njy ýyla çenli kem-kemden 0-a çenli azaljakdygy çak edilýär. Sebäbi nebithimiýa we himiýa senagaty kömürturşy gazyny ulanmagyň esasy ugurlary we pes energiýa sarp edilişi , maýa goýum çykdajylary we işlemek we tehniki hyzmat üçin çykdajylar az, CUSS tehnologiýasyny ulanmak bu ugurda ilkinji bolup öňe sürüldi.2021-nji ýylda “Sinopec” Hytaýyň ilkinji million tonnalyk “CCUS” taslamasy bolan “Qilu Petrochemical-Shengli Oilfield CCUS” taslamasynyň gurluşygyna başlar.Taslama tamamlanandan soň Hytaýdaky iň uly CCUS doly önümçilik zynjyry görkeziş bazasyna öwrüler.Sinopec tarapyndan berlen maglumatlar, Sinopec tarapyndan 2020-nji ýylda ele salnan kömürturşy gazynyň takmynan 1,3 million tonna ýetendigini görkezýär, şolardan 300,000 tonna nebit ýataklaryny suw basmak üçin ulanylar, bu bolsa çig nebitiň dikeldilmegini gowulandyrmakda we uglerod zyňyndylaryny azaltmakda gowy netijeleri gazandy. .

B. malylylyk elektrik pudagyna bolan isleg artar
Häzirki ýagdaýa görä, energetika pudagynda, esasanam ýylylyk elektrik pudagynda klapanlara bolan isleg gaty uly däl, ýöne “goşa uglerod” strategiýasynyň basyşy bilen kömür bilen işleýän elektrik stansiýalarynyň uglerody zyýansyzlandyrmak meselesi barha artýar. kyn.Degişli edaralaryň çaklamalaryna görä: 2050-nji ýyla çenli ýurdumyň elektrik energiýasyna bolan islegiň 12-15 trillion kWt-a çenli ýokarlanmagyna we elektrik ulgamynda arassa zyňyndylary gazanmak üçin CCUS tehnologiýasy arkaly 430-1,64 milliard tonna kömürturşy gazyny azaltmaly. .Kömür bilen işleýän elektrik stansiýasy CCUS bilen gurlan bolsa, uglerod zyňyndylarynyň 90% -ini alyp, pes uglerod öndürýän tehnologiýa öwrüler.CCUS amaly güýç ulgamynyň çeýeligini amala aşyrmagyň esasy tehniki serişdesidir.Bu ýagdaýda, CCUS-yň gurulmagy netijesinde dörän klapanlara bolan isleg ep-esli artar we elektrik bazaryndaky klapanlara bolan isleg, esasanam ýylylyk elektrik bazary, klapan senagaty kärhanalarynyň ünsüni özüne çekjek täze ösüşi görkezer.

C. Polat we metallurgiýa pudagyna isleg artar
2030-njy ýylda zyňyndylary azaltmak isleginiň ýylda 200 million tonnadan 050 million tonna çenli boljakdygy çak edilýär.Polat pudagynda kömürturşy gazyny ulanmakdan we saklamakdan başga-da, polat öndürmekde gönüden-göni ulanylyp bilinjekdigini bellemelidiris.Bu tehnologiýalardan doly peýdalanmak, zyňyndylary 5% -10% azaldyp biler.Şu nukdaýnazardan polat pudagynda degişli klapan islegi täze üýtgeşmelere sezewar bolar we isleg ep-esli ösüş tendensiýasyny görkezer.

D. Sement senagatyna bolan isleg ep-esli artar
2030-njy ýylda zyňyndylary azaltmak isleginiň ýylda 100 million tonnadan 152 million tonna, 2060-njy ýylda zyňyndylary azaltmak isleginiň ýylda 190 million tonnadan 210 million tonna çenli boljakdygy çak edilýär.Sement senagatynda hek daşynyň dargamagy netijesinde öndürilýän kömürturşy gazy umumy zyňyndylaryň 60% -ini emele getirýär, şonuň üçin CCUS sement senagatynyň dekarbonizasiýasy üçin zerur serişdedir.

E.Hidrogen energiýa pudagynyň islegi giňden ulanylar
Tebigy gazda metandan gök wodorody çykarmak köp mukdarda klapan ulanylmagyny talap edýär, sebäbi energiýa CO2 öndürmekden alynýar, uglerodyň tutulmagy we saklanylmagy (CCS) zerurdyr, geçirmek we saklamak köp ulanylmagyny talap edýär. klapanlaryň sany.

3. Klapan pudagy üçin teklipler
CCUS ösüş üçin giň giňişlige eýe bolar.Dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolsa-da, uzak wagtyň dowamynda CCUS ösüş üçin giň giňişlige eýe bolar, bu şübhesiz.Klapan pudagy muňa aýdyň düşünmegi we ýeterlik akyl taýýarlygyny saklamalydyr.Klapan senagatyna CCUS pudagy bilen baglanyşykly meýdanlary işjeň ýerleşdirmek maslahat berilýär

A. CCUS görkeziş taslamalaryna işjeň gatnaşyň.CCUS taslamasynyň Hytaýda durmuşa geçirilmegi üçin, klapan senagaty kärhanalary tehnologiýa we önüm gözleg we ösüş nukdaýnazaryndan taslamanyň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşmalydyrlar, taslamanyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagyň tejribesini jemlemelidirler we ýeterlik gazanmalydyrlar. indiki uly göwrümli köpçülikleýin önümçilige we klapan gabat gelmegine taýýarlyk.Tehnologiýa, zehin we önüm ätiýaçlyklary.

B. Häzirki CCUS açar senagatynyň ýerleşişine üns beriň.Hytaýyň uglerod ele almak tehnologiýasynyň esasan ulanylýan kömür senagatyna we CCUS taslama klapanlaryny ýerleşdirmek üçin geologiki saklanýan nebit pudagyna we Ordos basseýni we bu pudaklaryň ýerleşýän ýerlerinde klapanlary ýerleşdiriň. Kömür öndürýän möhüm ýerler bolan Junggar-Tuha basseýni.Nebit we gaz öndürýän möhüm sebitler bolan Bohai aýlagy basseýni we Pearl derýasynyň agzy basseýni, pursatdan peýdalanmak üçin degişli kärhanalar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýdy.

C. Tehnologiýa we önüm gözlegleri we CCUS taslama klapanlaryny ösdürmek üçin belli bir maliýe goldawyny beriň.Geljekde CCUS taslamalarynyň klapan meýdanynda öňdeligi almak üçin önümçilik kompaniýalaryna gözleg we ösüş üçin belli bir mukdarda serişde goýbermek we tehnologiýa gözlegleri we ösüşi babatynda CCUS taslamalaryna goldaw bermek maslahat berilýär. CCUS pudagynyň ýerleşişi üçin oňat gurşaw döretmek üçin.

Gysgaça aýdylanda, CCUS pudagy üçin muny maslahat berilýärklapansenagat “goşa uglerod” strategiýasy boýunça täze senagat üýtgeşmelerine we özi bilen gelýän, döwür bilen deňeşdirip, pudakda täze ösüşe ýetmek üçin täze mümkinçiliklere doly düşünýär!

512e10b0c5de14eaf3741d65fe445cd


Iş wagty: 26-2022-nji maý