• head_banner_02.jpg

OS&Y derwezeli klapan bilen NRS derwezeli klapanyň arasyndaky tapawut

1.SüýdükOS&Y derwezesi klapanbaldagy açylýarNRSderwezeli klapanbolmak; içinde bolmakklapanbeden.

 

2. OS we Yderwezäniň klapany, klapan baldagy bilen ruluň arasyndaky sapak geçirijisi bilen hereket edýär we şeýlelik bilen derwezäniň ýokary galmagyna we ýykylmagyna itergi berýär.TheNRSderwezäniň klapany, belli bir nokatda klapan baldagynyň aýlanmagy bilen derwezäni ýokary galmaga we ýykylmaga iterýär.Geçirilende rul we klapan baldagy birleşdirilýär we birneme stasionar.

 

3. NRS-iň geçiriji sapagyderwezeli klapan, klapan korpusynyň içinde ýerleşýär.Vanany açmak we ýapmak prosesinde, klapan baldagy diňe ýerinde aýlanýar we klapanyň açylmagy we ýapylmagy ýagdaýyna göz bilen baha berip bolmaz.Sürüjiniň sapagyOS&Yderwezäniň klapany klapan korpusynyň daşynda açylýar we derwezäniň açylmagy we ýapylmagy we ýerleşişine içgin baha berip bolýar.

 

4. NRS-iň beýikligiderwezäniň klapany kiçi, gurnama meýdany bolsa az.TheOS&Yderwezäniň klapany doly açylanda uly beýiklige eýe we uly gurnama ýerini talap edýär.

 

5. OS & Y-nyň baldagyderwezeli klapan tehniki hyzmat etmek we ýaglamak üçin amatly klapan korpusynyň daşynda.Esasy sapakNRSsaklamak we ýaglamak kyn bolan klapan korpusynyň içinde derwezäniň klapany, klapan baldagy aňsatlyk bilen ýok edilýär we klapan aňsatlyk bilen zaýalanýar.Ulanyş çägindeOS&Yderwezäniň klapany has giňdir.

2021092716374320210927163637


Iş wagty: Maý-20-2022