• head_banner_02.jpg

Kebelek klapanyny turba birikdirmegiň usullary haýsylar?

Kebelek klapan bilen turbageçirijiniň ýa-da enjamyň arasynda baglanyşyk usulynyň saýlanylmagy dogry ýa-da ýoklugy, turbageçirijiniň klapanynyň işlemeginiň, dammagynyň, dammagynyň we syzmagynyň ähtimallygyna gönüden-göni täsir eder.Adaty klapan birikdiriş usullary şulary öz içine alýar: flanes birikmesi, wafli birikmesi, düwme kebşirleme birikmesi, ýüplükli baglanyşyk, ferrule birikmesi, gysgyç birikmesi, öz-özüni möhürlemek we beýleki baglanyşyk görnüşleri.

A. Flanes baglanyşygy
Flanes baglanyşygy aflanesli kebelek klapanturbanyň üstündäki flaneslere gabat gelýän we flanesleri berkitmek arkaly turbada oturdylan klapan korpusynyň iki ujundaky flanesler bilen.Flanes birikmesi, klapanlarda iň köp ulanylýan birikme görnüşidir.Flanesler konweks üst (RF), tekiz ýer (FF), konweks we konkaw üst (MF) we ş.m. bölünýär.

B. Wafer baglanyşygy
Klapan iki flanesiň ortasyna we klapan korpusynyň ortasyna oturdyldywafli kebelek klapanköplenç gurnamagy we ýerleşdirmegi aňsatlaşdyrmak üçin deşik bar.

C. Solder baglanyşygy
(1) Kebşirleme kebşirlemesi: Klapan korpusynyň iki ujy, turbanyň kebşirleýiş çukurlaryna laýyk gelýän we kebşirlemek arkaly turbada berkidilen düwme kebşirleme talaplaryna laýyklykda düwme kebşirleýiş çukurlarynda gaýtadan işlenýär.
2

D. Baglanan baglanyşyk
Threadüplükli birikmeler aňsat birikme usuly bolup, köplenç kiçi klapanlar üçin ulanylýar.Klapan korpusy her sapak standartyna laýyklykda işlenýär we içerki sapak we daşarky sapak iki görnüşli bolýar.Turbadaky sapaklara gabat gelýär.Threadüplükli baglanyşyklaryň iki görnüşi bar:
(1) Göni möhürlemek: Içki we daşarky sapaklar göni möhürleýji rol oýnaýar.Baglanyşygyň syzmazlygyny üpjün etmek üçin köplenç gurşun ýagy, sapak kenep we PTFE çig mal lentasy bilen doldurylýar;şolaryň arasynda PTFE çig mal lentasy giňden ulanylýar;bu material gowy poslama garşylygy we ajaýyp möhürleýji täsiri bar.Ulanmak we saklamak aňsat.Aýrylanda, gurşun ýagyndan we sapak kenepinden has gowy ýelmeýän film bolany üçin, ony doly aýryp bolýar.
.

E. ferrule birikmesi
Ferrule baglanyşygy diňe soňky ýyllarda meniň ýurdumda ösdi.Onuň baglanyşygy we möhürlemek ýörelgesi, hoz berkidilende ferrula basyşa sezewar bolýar, şonuň üçin ferrulyň gyrasy turbanyň daşky diwaryna dişlenýär we ferrulyň daşky konusynyň aşagy boguna birikdirilýär. basyş.Bedeniň iç ýüzi örtülen ýer bilen ýakyn aragatnaşykda bolýar, şonuň üçin syzmagyň ygtybarly öňüni alyp bolýar.Gural klapanlary ýaly.Baglanyşygyň bu görnüşiniň artykmaçlyklary:
(1) Kiçijik ululyk, ýeňil agram, ýönekeý gurluş, sökmek we ýygnamak aňsat;
(2) Güýçli birikme güýji, giň ulanylyş, ýokary basyşa garşylyk (1000 kg / sm 2), ýokary temperatura (650 ° C) we şok we yrgyldy;
(3) Poslama garşy amatly materiallar saýlanyp bilner;
(4) Işlemegiň takyklygy üçin talaplar ýokary däl;
(5) belentlikdäki gurnama üçin amatly.
Häzirki wagtda ferrule birikdiriş formasy meniň ýurdumdaky käbir kiçi diametrli klapan önümlerinde kabul edildi.

F. Baglanan baglanyşyk
Bu çalt birikdiriş usuly, oňa diňe iki bolt gerek weçyzylan ahyrky kebelek klapanpes basyş üçin amatlydyrkebelek klapanlaryköplenç sökülýär.sanitariýa klapanlary ýaly.

G. Içerki berkitme baglanyşygy
Aboveokardaky baglanyşyk formalarynyň hemmesi möhürlenmek üçin gurşawyň basyşyny ýapmak üçin daşarky güýç ulanýar.Aşakda orta basyşy ulanyp, öz-özüni berkidiji baglanyşyk görnüşi beýan edilýär.
Onuň möhürleýji halkasy içki konusda oturdylýar we orta tarapy bilen belli bir burçy emele getirýär.Gurluşyň basyşy içki konusa, soňra bolsa möhürleýji halka geçirilýär.Belli bir burçuň konus ýüzünde iki sany komponent güýji döredilýär, biri klapan korpusynyň merkezi çyzygy daşyna parallel, beýlekisi klapan korpusynyň içki diwaryna basylýar.Soňky güýç öz-özüni berkidýän güýçdir.Orta basyş näçe uly bolsa, öz-özüni berkidiji güýç şonça-da köp bolar.Şonuň üçin bu baglanyşyk formasy ýokary basyşly klapanlar üçin amatlydyr.
Flanes baglanyşygy bilen deňeşdirilende, köp material we iş güýji tygşytlanýar, ýöne klapan basyşy ýokary bolmasa ygtybarly ulanyp bolar ýaly belli bir ýüklemäni hem talap edýär.Öz-özüňi berkitmek prinsipini ulanyp ýasalan klapanlar, adatça ýokary basyşly klapanlardyr.

Klapan birikmesiniň köp görnüşi bar, meselem, aýrylmaly däl käbir kiçijik klapanlar turbalar bilen kebşirlenýär;käbir metal däl klapanlar rozetkalar we ş.m. birikdirilýär.Klapan ulanyjylaryna aýratyn ýagdaýa görä seredilmeli.

Bellik:
(1) connectionhli birikdiriş usullary degişli standartlara salgylanmalydyr we saýlanan klapanyň gurulmazlygy üçin standartlary aýdyňlaşdyrmalydyr.
(2) Adatça uly diametrli turbageçiriji we klapan flanes bilen, kiçi diametrli turbageçiriji we klapan bolsa ýüp bilen birleşdirilýär.

5.30      TWS produces various types of butterfly valves,  welcome to contact us6.6        High quality grooved butterfly valve with pneumatic actuator---TWS Valve (2)


Iş wagty: Iýun-18-2022