Flanesli akymyň öňüni alyjy

Gysga düşündiriş:

Ölçegi:DN 50 ~ DN 400
Basyş:PN10 / PN16 / 150 psi / 200 psi
Standart:
Dizaýn: AWWA C511 / ASSE 1013 / GB / T25178


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Az salym garşylyk Yza gaýdyp gelmeýän akymyň öňüni alyjy (Flanes görnüşi) TWS-DFQ4TX-10 / 16Q-D - kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen, esasan şäher bölümlerinden umumy lagym desgalaryna suw üpjünçiligi üçin ulanylýan suw gözegçiligi kombinasiýasydyr. suw akymy diňe bir taraply bolup biler ýaly turbageçiriji basyşy.Onuň wezipesi, akymyň hapalanmagynyň öňüni almak üçin turbageçirijiniň orta akymynyň ýa-da islendik sifon akymynyň öňüni almakdyr.

Aýratynlyklary:

1. Ykjam we gysga gurluşly;az garşylyk;suw tygşytlaýjy (adaty suw üpjünçiliginiň basyşynyň üýtgemeginde adaty drena phen hadysasy ýok);howpsuz (ýokary akymly suw üpjünçilik ulgamynda basyşyň adaty bolmadyk ýitgisinde, zeýkeş klapany öz wagtynda açyk bolup biler, boşap biler we akymyň öňüni alyş orta boşlugy howa bölünişiginde ýokary akymdan hemişe birinji orunda durýar);Onlaýn kesgitlemek we tehniki hyzmat we ş.m. Ykdysady akym tizliginde adaty işlerde önüm dizaýnynyň suwuň zaýalanmagy 1.8 ~ 2,5 m.

2. Iki derejeli barlag klapanyň giň klapan boşlugynyň akymynyň dizaýny, kiçijik akym garşylygyndadyr, barlag klapanynyň çalt ýapylýan möhürleri bolup, birden ýokary arka basyşy bilen, sessiz funksiýa bilen, klapan we turba zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler. klapanyň hyzmat möhleti.

3. Zeýkeş klapanynyň takyk dizaýny, drena pressure basyşy ulgamyň basyş üýtgemeleriniň päsgelçiliklerinden gaça durmak üçin kesilen suw üpjünçiligi ulgamynyň basyşynyň üýtgeme bahasyny sazlap biler.Ygtybarly we ygtybarly, adaty bolmadyk suw syzmasy ýok.

4. Uly diafragma gözegçilik boşlugynyň dizaýny, esasy bölekleriň ygtybarlylygyny, drena val klapany üçin ygtybarly we ygtybarly ýapyk beýleki öňüni alyş enjamlaryndan has gowulaşdyrýar.

5. Uly diametrli drena opening açylyşynyň we diwersiýa kanalynyň birleşdirilen gurluşy, goşmaça kabul ediş we klapan boşlugynda zeýkeşleriň hiç hili drena problems meselesi ýok, aşak akymyň we sifon akymynyň tersine bolmagy mümkinçiligini doly çäklendirýär.

6. Adamlaşdyrylan dizaýn onlaýn synag we tehniki hyzmat bolup biler.

Goýmalar:

Zyýanly hapalanmakda we ýagtylygyň hapalanmagynda, zäherli hapalanmak üçin ulanylyp bilner, howa izolýasiýasy arkaly akymyň öňüni alyp bilmeýän bolsa ulanylýar;
Zyýanly hapalanmakda we üznüksiz basyş akymynda şaha turbasynyň çeşmesinde ulanylyp bilner we yza çekilmeginiň öňüni almakda ulanylmaz
zäherli hapalanma.

Ölçegleri:

xdaswd

 • Öňki:
 • Indiki:
 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Mini akymyň öňüni alyjy

   Mini akymyň öňüni alyjy

   Описание: residentsaşaýjylaryň köpüsi suw geçirijisine akym akymynyň öňüni almaýarlar.Diňe az adam yzky pesligiň öňüni almak üçin adaty barlag klapanyny ulanýar.Şeýlelik bilen onuň uly potensialy bolar.Yzyna akmagyň öňüni alýan köne görnüş gymmat we suwarmak aňsat däl.Şonuň üçin geçmişde giňden ulanmak gaty kyndy.Nowöne indi hemmesini çözmek üçin täze görnüşi ösdürýäris.Damja garşy mini arka yza garşy öňüni alyjy ...