Flanesli akymyň öňüni alyjy

Gysga düşündiriş:

Ölçegi:DN 50 ~ DN 400
Basyş:PN10 / PN16 / 150 psi / 200 psi
Standart:
Dizaýn: AWWA C511 / ASSE 1013 / GB / T25178


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Az salym garşylyk Yza gaýdyp gelmeýän akymyň öňüni alyjy (Flanes görnüşi) TWS-DFQ4TX-10 / 16Q-D - kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen, esasan şäher bölüminden umumy lagym desgalaryna suw üpjünçiligi üçin ulanylýan suw gözegçiligi kombinasiýasydyr. suw akymynyň diňe bir taraplaýyn bolmagy üçin turbageçiriji basyşy.Onuň wezipesi, akymyň hapalanmagynyň öňüni almak üçin turbageçirijiniň orta akymynyň ýa-da sifonyň yzyna gaýdyp gelmeginiň öňüni almakdyr.

Aýratynlyklary:

1. Ykjam we gysga gurluşly;az garşylyk;suw tygşytlaýjy (adaty suw üpjünçiliginiň basyşynyň üýtgemeginde adaty bir zeýkeş hadysasy ýok);ygtybarly (ýokary akymly suw üpjünçilik ulgamynda basyşyň adatdan daşary ýitmeginde, drena val klapany öz wagtynda açyk bolup biler, boşap biler we akymyň öňüni alyş orta boşlugy howa bölünişiginde ýokary akymdan hemişe ileri tutulýar);Onlaýn kesgitlemek we tehniki hyzmat etmek we ş.m. Ykdysady akymyň kadaly işinde önümiň dizaýnynyň suwuň zaýalanmagy 1.8 ~ 2,5 m.

2. Iki derejeli barlag klapanynyň giň klapan boşlugynyň akymynyň dizaýny, kiçijik akym garşylygy, barlag klapanynyň çalt ýapylýan möhürleri bolup, duýdansyz ýokary arka basyşy bilen klapan we turba zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler, sessiz işleýär. klapanyň hyzmat möhleti.

3. Zeýkeş klapanynyň takyk dizaýny, drena pressure basyşy ulgamyň basyş üýtgemeleriniň päsgelçiliklerinden gaça durmak üçin kesilen suw üpjünçiligi ulgamynyň basyşynyň üýtgeme bahasyny sazlap biler.Ygtybarly we ygtybarly, adaty bolmadyk suw syzmasy ýok.

4. Uly diafragma gözegçilik boşlugynyň dizaýny, esasy bölekleriň ygtybarlylygyny beýleki yza çekijiniňkiden has gowulaşdyrýar, drena val klapany üçin ygtybarly we ygtybarly ýapylýar.

5. Uly diametrli zeýkeş açylyşynyň we diwersiýa kanalynyň birleşdirilen gurluşy, goşmaça kabul ediş we klapan boşlugynda zeýkeşiň drena problems meselesi ýok, aşaky akymyň we sifon akymynyň tersine bolmagy mümkinçiligini doly çäklendirýär.

6. Adamlaşdyrylan dizaýn onlaýn synag we tehniki hyzmat bolup biler.

Programmalar:

Zyýanly hapalanmakda we ýagtylygyň hapalanmagynda, zäherli hapalanmak üçin ulanylyp bilner, howanyň izolýasiýasy bilen akymyň öňüni alyp bilmeýän bolsa ulanylýar;
Zyýanly hapalanmakda we üznüksiz basyş akymynda şaha turbasynyň çeşmesinde ulanylyp bilner we yza çekilmeginiň öňüni almakda ulanylmaz
zäherli hapalanma.

Ölçegleri:

xdaswd

 • Öňki:
 • Indiki:
 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Mini Backflow Preventer

   Mini akymyň öňüni alyjy

   Düşündiriş: residentsaşaýjylaryň köpüsi suw geçirijisine akym akymynyň öňüni almaýarlar.Diňe az adam yza çekilmeginiň öňüni almak üçin adaty barlag klapanyny ulanýar.Şeýlelik bilen uly potensial ptall bolar.Yzyna akmagyň öňüni almagyň köne görnüşi gymmat we suwarmak aňsat däl.Şonuň üçin geçmişde giňden ulanmak gaty kyndy.Nowöne indi hemmesini çözmek üçin täze görnüşi ösdürýäris.Damja garşy mini arka yza garşy öňüni alyjy ...