TWS Flanes statiki deňagramlylyk klapan

Gysga düşündiriş:

Ölçegi:DN 50 ~ DN 350

Basyş:PN10 / PN16

Standart:

Flanes baglanyşygy: EN1092 PN10 / 16


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

TWS flanesli statiki deňagramlylyk klapan, tutuş suw ulgamy boýunça statiki gidrawlik deňagramlylygy üpjün etmek üçin HVAC programmasynda suw geçirijiler ulgamyny takyk kadalaşdyrmak üçin ulanylýan esasy gidrawlik balans önümidir.Bu seriýa, her bir terminal enjamynyň we turbageçirijiniň hakyky akymyny, akym ölçeýji kompýuter bilen saýt komissiýasy tarapyndan ulgamyň başlangyç işe giriziş tapgyrynda dizaýn akymyna laýyklykda üpjün edip biler.Bu seriýa HVAC suw ulgamynda esasy turbalarda, şaha turbalarynda we terminal enjam turbalarynda giňden ulanylýar.Şol bir funksiýa talaby bilen başga programmada hem ulanylyp bilner.

Aýratynlyklary

Turbanyň ýönekeý dizaýny we hasaplamasy
Çalt we aňsat gurnama
Ölçeg kompýuteriniň üsti bilen ýerdäki suw akymyny ölçemek we sazlamak aňsat
Sahypadaky diferensial basyşy ölçemek aňsat
Sanly deslapky deslapky we görünýän deslapky displeý bilen insult çäklendirmesini deňleşdirmek
Differensial basyşy ölçemek üçin iki basyş synag joraby bilen enjamlaşdyryldy
Gorag gapagy bilen goralýan insult çäklendiriji nurbat.
Poslamaýan polatdan ýasalan klapan baldagy SS416
Epoksi poroşokyň poslama garşy boýagy bilen demir bedenini guýuň

Goýmalar:

HVAC suw ulgamy

Gurnama

1. Bu görkezmeleri üns bilen okaň.Olary yzarlamazlyk önüme zeper ýetirip biler ýa-da howply ýagdaýa sebäp bolup biler.
2. Önümiň amaly programmaňyza laýykdygyny anyklamak üçin görkezmelerde we önümde berlen bahalary barlaň.
3. Gurnaýjy, tejribeli hyzmatçy bolmaly.
4. Gurmak tamamlanandan soň elmydama düýpli barlag geçiriň.
5. Önümiň kynçylyksyz işlemegi üçin, gowy gurnama amaly başlangyç ulgamy ýuwmagy, himiki suwy bejermegi we 50 mikron (ýa-da has inçe) ulgam gapdal akym süzgüçini ulanmagy öz içine almalydyr.Inguwmazdan ozal ähli süzgüçleri aýyryň.6. Başlangyç ulgamy ýuwmak üçin synag turbasyndan peýdalanmagy maslahat beriň.Soňra turbadaky klapany sokuň.
6. Nebit esasly ýa-da mineral ýag, uglewodorod ýa-da etilen glikol asetat bolan gazan goşundylaryny, lehim akymlaryny we çygly materiallary ulanmaň.Suwy azyndan 50% eritmek bilen ulanyp boljak birleşmeler, dietilen glikol, etilen glikol we propilen glikol (antifriz erginleri).
7.Klapan, klapan göwresindäki ok ýaly akym ugry bilen gurnalyp bilner.Nädogry gurmak, gidroniki ulgam ysmazyna sebäp bolar.
8. Gaplamak üçin gaplanan jübüt jorap.Ilki işe girizilmezden we ýuwulmazdan ozal gurnalandygyna göz ýetiriň.Gurlandan soň zeper ýetmändigine göz ýetiriň.

Ölçegleri:

20210927165122

DN L H D K n * d
65 290 364 185 145 4 * 19
80 310 394 200 160 8 * 19
100 350 472 220 180 8 * 19
125 400 510 250 210 8 * 19
150 480 546 285 240 8 * 23
200 600 676 340 295 12 * 23
250 730 830 405 355 12 * 28
300 850 930 460 410 12 * 28
350 980 934 520 470 16 * 28
 • Öňki:
 • Indiki:
 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • BD seriýaly Wafer kebelek klapan

   BD seriýaly Wafer kebelek klapan

   Düşündiriş: BD seriýaly wafli kebelek klapan, dürli orta turbalarda akymy kesmek ýa-da sazlamak üçin enjam hökmünde ulanylyp bilner.Disk we möhür oturgyjynyň dürli materiallaryny saýlamak, şeýle hem disk bilen baldagyň arasyndaky baglanyşyksyz baglanyşyk arkaly, klapan desulfurizasiýa wakuumy, deňiz suwuny süýjediji ýaly has erbet şertlerde ulanylyp bilner.Aýratynlyk: 1. Ululygy kiçi we agramy ýeňil we aňsat hyzmat.Bolup biler...

  • GD seriýaly çyzylan ahyrky kebelek klapan

   GD seriýaly çyzylan ahyrky kebelek klapan

   Düşündiriş: GD seriýaly çyzylan ahyrky kebelek klapan, ajaýyp akym aýratynlyklary bilen örtülen köpürjikli ýapyk kebelek klapan.Kauçuk möhür, iň ýokary akym mümkinçiligini üpjün etmek üçin süýümli demir diskiň üstünde galypdyr.Oveapylan ahyrky turba goýmalary üçin tygşytly, täsirli we ygtybarly hyzmat hödürleýär.Iki sany çyzylan ahyrky birikdiriji bilen aňsatlyk bilen gurulýar.Adaty programma: HVAC, süzgüç ulgamy ...

  • FD seriýaly Wafer kebelek klapan

   FD seriýaly Wafer kebelek klapan

   Düşündiriş: PTFE hatarly gurluşy bolan FD seriýaly Wafer kebelek klapan, bu seriýa çydamly oturýan kebelek klapan poslaýjy metbugat üçin, esasanam kükürt kislotasy we akwa regia ýaly dürli güýçli kislotalar üçin niýetlenendir.PTFE materialy turbanyň içindäki metbugaty hapalamaz.Aýratynlyk: 1. Kebelek klapan iki taraplaýyn gurnama, nol syzmak, poslama garşylyk, ýeňil agram, kiçi göwrüm, arzan ...

  • EZ Series Resilient oturan OS&Y derwezeli klapan

   EZ Series Resilient oturan OS&Y derwezeli klapan

   Düşündiriş: EZ Series Çydamly oturýan OS&Y derwezeli klapan, kranly derwezäniň klapany we Rising kök görnüşi bolup, suw we bitarap suwuklyklar (lagym) bilen ulanmak üçin amatly.Material: Bölekler Material beden guýma demir, süýümli demir disk süýümli demir we EPDM baldak SS416, SS420, SS431 Bonnet guýma demir, süýümli demir baldak bürünç basyş synagy: Nominal basyş PN10 PN16 Synag basyşy gabyk 1.5 Mpa 2.4 Mpa möhürlemek 1.1 Mp ...

  • UD seriýaly gaty oturgyçly kebelek klapan

   UD seriýaly gaty oturgyçly kebelek klapan

   Düşündiriş: UD seriýaly gaty oturgyçly kebelek klapan, flanesli Wafer nagşy, ýüzbe-ýüz EN558-1 20 seriýaly wafli görnüşi.Esasy bölekleriň materialy: Bölekler material göwrümi CI, DI, WCB, ALB, CF8, CF8M Disk DI, WCB, ALB, CF8, CF8M, Kauçuk çyzykly disk, Dupleks poslamaýan polat, Monel baldagy SS416, SS420, SS431,17-4PH oturgyç NBR, EPDM, Witon, PTFE Taper Pin SS416, SS420, SS431,17-4PH Aýratynlyklary: 1. Flanada düzediş deşikleri ...

  • ED seriýaly Wafer kebelek klapan

   ED seriýaly Wafer kebelek klapan

   Düşündiriş: ED seriýaly Wafer kebelek klapan ýumşak ýeň görnüşidir we bedeni we suwuk serişdäni takyk bölüp biler.Esasy bölekleriň materialy: Bölekler material göwrümi CI, DI, WCB, ALB, CF8, CF8M Disk DI, WCB, ALB, CF8, CF8M, Kauçuk çyzykly disk, Dupleks poslamaýan polat, Monel baldagy SS416, SS420, SS431,17-4PH oturgyç NBR, EPDM, Witon, PTFE Taper Pin SS416, SS420, SS431,17-4PH Oturmagyň spesifikasiýasy: Material temperaturany ulanmagyň beýany NBR -23 ...