TWS Flanes statiki deňagramlylyk klapan

Gysga düşündiriş:

Ölçegi:DN 50 ~ DN 350

Basyş:PN10 / PN16

Standart:

Flanes baglanyşygy: EN1092 PN10 / 16


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

TWS flanesli statiki deňagramlylyk klapan, tutuş suw ulgamy boýunça statiki gidrawlik deňagramlylygy üpjün etmek üçin HVAC programmasynda suw geçirijiler ulgamyny takyk kadalaşdyrmak üçin ulanylýan esasy gidrawlik balans önümidir.Bu seriýa, her bir terminaly enjamyň we turbageçirijiniň akym akymyny ölçeýän kompýuter bilen saýt komissiýasy tarapyndan deslapky işe giriziş tapgyrynda dizaýn akymyna laýyk gelýän akymyny üpjün edip biler.Bu seriýa esasy turbalarda, şaha turbalarynda we HVAC suw ulgamynda terminal enjam turbalarynda giňden ulanylýar.Şol bir funksiýa talaby bilen başga programmada hem ulanylyp bilner.

Aýratynlyklary

Turbanyň ýönekeý dizaýny we hasaplamasy
Çalt we aňsat gurnama
Ölçeg kompýuteriniň üsti bilen ýerdäki suw akymyny ölçemek we sazlamak aňsat
Sahypadaky diferensial basyşy ölçemek aňsat
Sanly deslapky deslapky we görünýän deslapky displeý bilen insult çäklendirmesiniň üsti bilen deňagramlylyk
Differensial basyşy ölçemek üçin iki basyş synag joraby bilen enjamlaşdyrylan
Gorag gapagy bilen goralýan urgy çäklendiriji nurbat.
Poslamaýan polatdan ýasalan klapan baldagy SS416
Epoksi poroşokyň poslama garşy boýagy bilen demir göwresini guýuň

Programmalar:

HVAC suw ulgamy

Gurnama

1. Bu görkezmeleri üns bilen okaň.Olary yzarlamazlyk önüme zeper ýetirip biler ýa-da howply ýagdaýa getirip biler.
2. Önümiň amaly programmaňyza laýykdygyny anyklamak üçin görkezmelerde we önümde berlen bahalary barlaň.
3. Gurnaýjy, tejribeli hyzmatçy bolmaly.
4. Gurmak gutarandan soň elmydama düýpli barlag geçiriň.
5. Önümiň kynçylyksyz işlemegi üçin, gowy gurnama amaly başlangyç ulgamy ýuwmagy, himiki suwy bejermegi we 50 mikron (ýa-da has inçe) ulgam gapdal akym süzgüçini ulanmagy öz içine almalydyr.Inguwmazdan ozal ähli süzgüçleri aýyryň.6. Başlangyç ulgamy ýuwmak üçin synag turbasyndan peýdalanmagy maslahat beriň.Soňra turbadaky klapany sokuň.
6.Bag esasly ýa-da mineral ýagy, uglewodorodlary ýa-da etilen glikol asetaty bolan gazan goşundylaryny, lehim akymlaryny we çygly materiallary ulanmaň.Suwy azyndan 50% eritmek bilen ulanyp boljak birleşmeler, dietilen glikol, etilen glikol we propilen glikol (antifriz erginleri).
7.Klapan, klapan göwresindäki ok ýaly akym ugry bilen gurnalyp bilner.Nädogry gurnamak gidroniki ulgam ysmazyna sebäp bolar.
8. Gaplamak üçin gaplanan bir jübüt jorap.Ilki işe girizilmezden we ýuwulmazdan ozal gurnalandygyna göz ýetiriň.Gurlandan soň zeper ýetmändigine göz ýetiriň.

Ölçegleri:

20210927165122

DN L H D K n * d
65 290 364 185 145 4 * 19
80 310 394 200 160 8 * 19
100 350 472 220 180 8 * 19
125 400 510 250 210 8 * 19
150 480 546 285 240 8 * 23
200 600 676 340 295 12 * 23
250 730 830 405 355 12 * 28
300 850 930 460 410 12 * 28
350 980 934 520 470 16 * 28
 • Öňki:
 • Indiki:
 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • WZ Series Metal seated NRS gate valve

   WZ Series Metal NRS derwezeli klapan

   Düşündiriş: WZ seriýaly metal NRS derwezeli klapan, suw geçirmeýän möhüri üpjün etmek üçin bürünç halkalary saklaýan süýümli demir derwezäni ulanýar.Risingokarlanmaýan baldak dizaýny, sapak sapagynyň klapandan geçýän suw bilen ýeterlik derejede ýaglanmagyny üpjün edýär.Programma: Suw üpjünçiligi ulgamy, suwy arassalamak, lagym zyňmak, iýmit gaýtadan işlemek, ýangyndan goramak ulgamy, tebigy gaz, suwuklandyrylan gaz ulgamy we ş.m. Ölçegleri: DN görnüşi (mm) LD D1 b Z-Φ ...

  • RH Series Rubber seated swing check valve

   RH seriýaly kauçuk oturgyç barlagy

   Düşündiriş: RH seriýaly rezin oturgyçly swing barlag klapan ýönekeý, çydamly we adaty metal oturgyçly swing klapanlaryndan has gowulaşdyrylan dizaýn aýratynlyklaryny görkezýär.Klapanyň ýeke-täk hereket edýän bölegini döretmek üçin disk we şkaf EPDM rezin bilen doly gurşalan.Gerek ýerinde gurnap bolýar.2. pleönekeý, ykjam gurluş, çalt 90 dereje işleme 3. Diskde iki taraplaýyn rulmanly, ajaýyp möhür bar, syzmazdan ...

  • EH Series Dual plate wafer check valve

   EH seriýaly goşa plastinka wafli barlag klapan

   Düşündiriş: EH seriýaly goşa plastinka wafli barlag klapan, jübüt klapan plitalarynyň hersine iki sany burulýan çeşme bilen goşulýar, bu plastinalary çalt we awtomatiki ýapýar, bu serişdäniň yza gaýdyp gelmeginiň öňüni alyp biler. Barlag klapany keseligine we dikligine gurlup bilner. ugur turbalary.Aýratynlyk: -Azgy ululygy, agramy ýeňil, bogunlarda ykjam, tehniki taýdan aňsat.- Plastinalary çalt ýapýan we awtomatlaşdyrýan jübüt klapan plitalarynyň hersine iki sany burulýan çeşme goşulýar ...

  • MD Series Lug butterfly valve

   MD Series Lug kebelek klapan

   Düşündiriş: MD Series Lug görnüşli kebelek klapan aşaky turbageçirijileri we enjamlary onlaýn abatlamaga mümkinçilik berýär we turbanyň ujuna tükenik klapany hökmünde gurnalyp bilner.Baglanan korpusyň deňleşdiriş aýratynlyklary turbageçiriji flanesleriň arasynda aňsat gurnamaga mümkinçilik berýär.Turbanyň ujuna hakyky gurnama çykdajylaryny tygşytlamak mümkin.Aýratynlyklary: 1. Ululygy kiçi we agramy ýeňil we aňsat hyzmat.Gerek ýerinde gurnap bolýar.2. pleönekeý ...

  • WZ Series Metal seated OS&Y gate valve

   WZ Series Metal OS&Y derwezeli klapan

   Düşündiriş: WZ seriýaly metal oturgyçly OS&Y derwezesi, suw geçirijilik möhürini üpjün etmek üçin bürünç halkalary saklaýan süýümli demir derwezäni ulanýar.OS&Y (Daşarky nurbat we boýuntyryk) derwezeli klapan esasan ýangyndan goraýan pürküji ulgamlarda ulanylýar.Adaty NRS (Non Rising Stem) derwezeli klapandan esasy tapawut, baldak we baldak klapan korpusynyň daşynda ýerleşdirilmegi.Bu, klapanyň açyk ýa-da ýapykdygyny görmegi aňsatlaşdyrýar ...

  • Mini Backflow Preventer

   Mini akymyň öňüni alyjy

   Düşündiriş: residentsaşaýjylaryň köpüsi suw geçirijisine akym akymynyň öňüni almaýarlar.Diňe az adam yza çekilmeginiň öňüni almak üçin adaty barlag klapanyny ulanýar.Şeýlelik bilen uly potensial ptall bolar.Yzyna akmagyň öňüni almagyň köne görnüşi gymmat we suwarmak aňsat däl.Şonuň üçin geçmişde giňden ulanmak gaty kyndy.Nowöne indi hemmesini çözmek üçin täze görnüşi ösdürýäris.Damja garşy mini arka yza garşy öňüni alyjy ...