TWS Howa goýberiji klapan

Gysga düşündiriş:

Ölçegi:DN 50 ~ DN 300

Basyş:PN10 / PN16


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Birleşdirilen ýokary tizlikli howa çykaryjy klapan ýokary basyşly diafragma howa klapanynyň iki bölegi we pes basyşly giriş we işleýiş klapany bilen birleşdirilip, işleýiş we kabul ediş funksiýalary bar.
Pressureokary basyşly diafragma howa çykaryjy klapan, turbanyň basyşy astynda turbada toplanan az mukdarda awtomatiki usulda boşadylýar.
Pes basyşly kabul ediş we işleýiş klapany, boş turba suw bilen doldurylanda turbadaky howany diňe bir çykaryp bilmez, turba boşadylanda ýa-da suw sütüniniň bölüniş şerti ýaly negatiw basyş ýüze çykanda hem awtomatiki usulda işleýär otrisatel basyşy ýok etmek üçin turbany açyň we giriň.

Öndürijilik talaplary:

Pes basyşly howa çykaryjy klapan (ýüzýän + ýüzýän görnüş) uly işleýiş porty howanyň ýokary akymly howa akymynda ýokary akymda girmegini we çykmagyny üpjün edýär, hatda suw dumanlary bilen garylan ýokary tizlikli howa akymy hem ýapylmaz egzoz porty öňünden. Howa porty diňe howa doly gutarandan soň ýapylar.
Islendik wagt, ulgamyň içerki basyşy atmosfera basyşyndan pes bolsa, mysal üçin, suw sütüniniň bölünişi ýüze çyksa, ulgamdaky wakuumyň döremeginiň öňüni almak üçin howa klapany derrew sistema açylýar. .Şol bir wagtyň özünde, ulgam boşadylanda howany wagtynda kabul etmek boşlugyň tizligini ýokarlandyryp biler.Egzoz klapanynyň ýokarsy, basyşyň üýtgemeginiň ýa-da beýleki weýran ediji hadysalaryň öňüni alyp bilýän, işleýiş prosesini tekizlemek üçin gaharlandyryjy plastinka bilen enjamlaşdyrylandyr.
Pressureokary basyşly yz gaz çykaryjy klapan, ulgamyň zyýanyna sebäp bolup biljek aşakdaky hadysalardan gaça durmak üçin ulgam basyş astyndaky wagtynda ulgamyň ýokary nokatlarynda ýygnanan howany çykaryp biler: howa gulpy ýa-da howa blokirlemesi.
Ulgamyň kelle ýitgisini ýokarlandyrmak akym tizligini peseldýär we hatda aşa ýagdaýlarda-da suwuklygyň doly kesilmegine sebäp bolup biler.Kawitasiýa zeperini güýçlendiriň, metal bölekleriniň poslamagyny çaltlaşdyryň, ulgamdaky basyş üýtgemelerini ýokarlandyryň, ölçeg enjamlarynyň ýalňyşlyklaryny we gaz partlamalaryny ýokarlandyryň.Turbageçirijiniň işiniň suw üpjünçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmak.

Iş prinsipi:

Boş turba suw bilen doldurylanda birleşdirilen howa klapanynyň iş prosesi:
1. Suwy doldurmak üçin turbadaky howany süzüň.
2. Turbageçirijidäki howa boşadylandan soň, suw pes basyşly kabul ediş we işleýiş klapanyna girýär we kabul ediş we işleýiş portlaryny möhürlemek üçin ýüzüji ýokary göterilýär.
3. Suw gowşuryş döwründe suwdan çykýan howa ulgamyň iň ýokary nokadynda, ýagny klapan korpusynda asyl suwy çalyşmak üçin howa klapanynda ýygnanar.
4. Howanyň ýygnanmagy bilen, ýokary basyşly mikro awtomatiki işleýiş klapanyndaky suwuklyk derejesi peselýär we ýüzýän top hem peselýär, diafragmany möhürlemek üçin çekýär, çykýan porty açýar we howany öwüsýär.
5. Howa goýberilenden soň, suw ýokary basyşly mikro-awtomatiki işleýiş klapanyna girýär, ýüzýän topy ýüzýär we işleýiş portuny möhürleýär.
Ulgam işleýän wagty ýokardaky 3, 4, 5 ädim aýlanmagyny dowam etdirer
Ulgamdaky basyş pes basyş we atmosfera basyşy (otrisatel basyş döredýän) birleşdirilen howa klapanynyň iş prosesi:
1. Pes basyşly kabul ediş we işleýiş klapanynyň ýüzýän topy, giriş we işleýiş portlaryny açmak üçin derrew gaçar.
2. Howa, negatiw basyşy ýok etmek we ulgamy goramak üçin şu nokatdan girýär.

Ölçegleri:

20210927165315

Haryt görnüşi TWS-GPQW4X-16Q
DN (mm) DN50 DN80 DN100 DN150 DN200
Ölçegi (mm) D 220 248 290 350 400
L 287 339 405 500 580
H 330 385 435 518 585
  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler